Per fi: Denúncia al Parlament de les greus mancances de la DGAIA

La diputada de CSQEP, Gemma Lienas, denuncia les greus mancances del model de servei de protecció a la infància i de la DGAIA del Govern de la Generalitat de Catalunya. Lienas ho ha fet en el marc d’una interpel·lació parlamentària a la consellera Dolors Bassa. “El sistema de protecció a la infància no funciona. Tenim un model assistencial quan el que hauríem de tenir és un model preventiu i d’atenció comunitària”, ha dit Lienas en el seu torn d’intervenció, al temps que ha indicat que cal anar “a un model on es faci prevenció i on s’incrementi el treball amb les famílies i els recursos que s’hi destinen” i on “els centres haurien de ser l’últim recurs”.

La diputada de CSQEP, Gemma Lienas, denuncia las graves carencias del modelo de servicio de protección a la infancia y de la DGAIA del Gobierno de la Generalitat de Catalunya.  Lienas lo ha hecho en el marco de una interpelación parlamentaria a la consellera Dolors Bassa.  «El sistema de protección a la infancia no funciona.  Tenemos un modelo asistencial cuando lo que deberíamos tener es un modelo preventivo y de atención comunitaria» dijo Lienas en su turno de intervención, al tiempo que ha indicado que hay que ir «a un modelo donde se haga prevención y donde se incremente el trabajo con las familias y los recursos que se destinan» y donde» los centros deberían ser el último recurso».

Més informació i resum de la intervenció, aquí